Leerlingbegeleiding en mentoraat

De school is er om te leren. Dat de leerling zich daar goed ontwikkelt en een eigen plekje in de samenleving weet te vinden, vinden wij belangrijk. Scholengroep Penta wil dat ‘leerproces’ zo goed mogelijk begeleiden. De eerstelijnsbegeleider is de docent. De begeleiding is er onder andere op gericht dat leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen. Iedere klas of groep heeft daartoe een eigen mentor en in de onderbouw bieden we mentoruren aan, waarin de klassenmentoren hun leerlingen individueel of in groepjes begeleiden.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is er voor leerlingen met problemen op school, maar ook de thuissituatie kan erbij een rol spelen. Bij het analyseren van de problemen kijkt de schoolmaatschappelijk werker zowel naar het kind zelf, naar de ouders en de school en hoe die elkaar beïnvloeden. Hij of zij gaat met alle drie het gesprek aan en zoekt samen met hen naar oplossingen. Soms schakelt de schoolmaatschappelijk werker daarbij de hulp van anderen in.

Leerwegondersteunend onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs wordt in het VMBO aangeboden aan leerlingen met een didactische achterstand en die beschikken over een indicatiestelling door de verwijscommissie (RVC). Deze ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die wel in staat zijn een diploma in één van de leerwegen van het VMBO te halen, maar dat niet zonder extra hulp kunnen.

Leerlinggebonden zorg

Kinderen met een geïndiceerde handicap of een stoornis hebben toegang tot het regulier onderwijs. Daarvoor kunnen zij beschikken over een leerlinggebonden financiering (het rugzakje). Ouders kunnen daardoor kiezen tussen speciaal of regulier onderwijs.
Een onafhankelijke commissie voor indicatiestelling (CVI) bepaalt op grond van landelijk vastgestelde normen of een kind in aanmerking komt voor zo’n ‘rugzak’. In die rugzak zitten middelen die kunnen worden gebruikt om het onderwijsleerproces te ondersteunen.

Als een rugzakleerling bij een vestiging van Penta wordt aangemeld gaat de school met ouders/verzorgers en schoolmaatschappelijk werker in gesprek over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de school. Als blijkt dat de school de juiste ondersteuning kan bieden wordt er een handelingsplan opgesteld op basis waarvan de leerling wordt  begeleid.

Samenwerkingverband

Alle scholen in de regio Voorne Putten Rozenburg werken samen op het gebied van leerlingenzorg met als doel: het versterken van de zorgstructuur, deskundigheidsbevordering en minder leerlingen verwijzen naar het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt middelen om dit te bevorderen.
Meer informatie over het Samenwerkingsverband vindt u op de website www.vovpr.nl

Externe vertrouwenspersoon

Carin Naber Van Halm
Extern Vertrouwenspersoon  CVO
Psycholoog
 
Naber Van Halm Consultancy
06 4537 8862
info@nabervanhalm-consultancy.nl