Samen Opleiden binnen scholengroep Penta 

 

Scholengroep Penta is een lerende scholengroep: een scholengroep waarin iedereen zich blijft ontwikkelen, zowel leerlingen, personeel als studenten.  

 

Voor de laatste groep maakt de scholengroep onderdeel uit van het samenwerkingsverband Opleidingsschool RPO Rijnmond: 55 vo/mbo-scholen en drie partners, de lerarenopleidingen (Hogeschool Rotterdam, ICLON (Leiden) en SEC (Delft). 

 

Deze samenwerking heeft in 2012 reeds geresulteerd in het Keurmerk Opleidingsscholen en sinds 2019 is een door het NVAO geaccrediteerde en bekostigde opleidingsschool.  

Elk jaar leidt scholengroep Penta veel studenten op voor een eerste- of een tweedegraads bevoegdheid. In het traject Samen Opleiden combineren studenten werken en leren. 40% van hun curriculum genieten zij in de praktijk op de school. 

  

Begeleiding  

Onze scholengroep maakt, samen met de ander VO-scholen van Voorne-Putten/Rozenburg, deel uit van Opleidingsschool RPO Rijnmond.  

Docenten in opleiding zijn welkom en kunnen zich aanmelden bij de schoolopleiders van scholengroep Penta. 

De studenten komen van diverse lerarenopleidingen, maar vooral van ICLON Leiden, SEC Delft, beide eerstegraads opleidingen, en Hogeschool Rotterdam, lerarenopleiding voor het tweedegraads gebied.  

 

Afhankelijk van het studiejaar lopen de studenten één of twee dagen stage. 

 

Opleidingsschool RPO Rijnmond en scholengroep Penta streven er naar om studenten jaarlijks onderling uit te wisselen en zo een kweekvijver van talenten te creëren in de scholengroep (Samenwerkingsverband). Speciaal voor dit doel is door de scholen in onderling overleg met de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam het traject Samen Opleiden bedacht: 40% van de opleiding genieten de studenten op de school, in de praktijk. 

 

Stage Samen Opleiden 

Het uitgangspunt van het traject is samen met opleidingsscholen in de leerwerkomgeving gekwalificeerde docenten voor het eerste- en tweedegraads gebied op te leiden. Deze vorm van gezamenlijk opleiden zal in de toekomst steeds verder worden uitgebreid en geïntensiveerd. De lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam en de universiteiten van Leiden en Delft participeren in dit traject.  

 

De studenten in het traject Samen Opleiden lopen extra stage om aan de eisen van de studie te voldoen. En om veel te leren in de praktijk. Zij zijn zeker van een stage in de regio, bovendien hebben de besturen een extra inspanningsverplichting om hen te plaatsen in een vacature na het behalen van de bevoegdheid. 

 

De docent-in-opleiding wordt bijgestaan door een gecertificeerde werkplekbegeleider en de eveneens gecertificeerde schoolopleider. Dat houdt in dat de student mag rekenen op een intensieve begeleiding door geschoolde en ervaren mensen. Ook worden enkele keren per jaar (intervisie) bijeenkomsten gehouden, waar stagiairs ervaringen kunnen uitwisselen. Naast intervisie vinden er ook transferbijeenkomsten plaats waar studenten workshops volgen over interessante onderwerpen die ze niet behandelen op de HR. 

 

Bij de opzet van de praktijk wordt natuurlijk uitgegaan van de voorwaarden en regels zoals die door de lerarenopleiding i.o.m. de Opleidingsscholen zijn vastgesteld. Maar de student heeft zeker een eigen inbreng bij de wijze waarop zijn/haar praktijk ingevuld wordt. Met de werkplekbegeleider wordt overlegd aan welke klassen les zal worden gegeven. Veel studenten ondersteunen kleine groepjes of individuele leerlingen. Daarnaast zal de student de mogelijkheid aangeboden krijgen om bijlessen te geven of om zijn/haar steentje bij te dragen in de huiswerkklas (veelal het laatste uur van de dag). In zijn/haar eigen vak maar ook voor het aanleren van studievaardigheden. De student ontdekt zo in de praktijk hoe leerlingen leren en welke moeilijkheden ze daarbij tegen komen.  
 

De praktijk houdt echter meer in dan stage lopen. De student zal ook andere opdrachten uitvoeren. Zo bieden onze scholen de gelegenheid om onderzoek te doen. Prettig voor zowel onze organisatie als voor de student.  

 

Gecertificeerde werkplekbegeleiders/schoolopleiders 

Zoals hierboven vermeld maakt onze scholengroep deel uit van RPO Rijnmond. Scholengroep Penta beschikt over het Keurmerk Opleidingsscholen en is met RPO Rijnmond geaccrediteerd door het NVAO, wat betekent dat de scholen voldoen aan alle gestelde kwaliteitscriteria. Een van de eisen is de aanwezigheid van voldoende gecertificeerde werkplekbegeleiders. We streven ernaar om op iedere school ook een gecertificeerde schoolopleider te hebben. Als schoolopleiders ongeveer 3 jaar deze taak vervullen, worden ze gestimuleerd om zich VELON te laten registreren. 

 

Werkplekbegeleiding binnen scholengroep Penta 

De docent “nieuwe stijl” beschikt over coachingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen/studenten/collega’s te verbeteren. 

Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de werkplekbegeleider en op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uit te wisselen, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en deze in praktijk te brengen. Zelf tot inzicht laten komen is de manier om de ander tot leren aan te zetten.   

 

Ook in het nieuwe schooljaar nemen weer docenten van scholengroep Penta deel aan de Training Werkplekbegeleider. Collega’s krijgen de training Werkplekbegeleider van de Hogeschool Rotterdam. Hieruit blijkt de bereidheid van docenten om te participeren in scholengroep Penta als Opleidingsschool.  

 

Meer informatie op 

Opleidingsschool RPO Rijnmond

 

Marieke Aantjes (m.aantjes@penta.nl) 
Schoolopleider Bahûrim 

clustercoördinator Opleidingsschool RPO Rijnmond